Opleiding & Vorming - Vorming op Maat

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Algemeen

Bij "Vorming op Maat" kan de organisatie zelf de onderwerpen, doelstellingen, doelgroep en methodiek van de gevraagde vorming bepalen. Dit gebeurt steeds in overleg met de vormingsverantwoordelijke van het Netwerk die het aanbod zo goed mogelijk tracht aan te sluiten bij de vraag. De vorming wordt ingepast in het vormingstraject van de organisatie.

Doelstellingen

Vorming op maat wil een antwoord bieden op de specifieke vormingsvragen van de organisatie. Naast de 'klassieke' onderwerpen, zoals basisprincipes palliatieve zorg, basiscommunicatie, pijn- en symptoomcontrole, rouw, ... zijn er ook andere 'actuelere' onderwerpen mogelijk zoals vroegtijdige zorgplanning, omgaan met families, spirituele en emotionele zorg, ... Enkele van de door ons uitgewerkte onderwerpen komen verder kort aan bod.

Afhankelijk van hoever de organisatie staat inzake palliatieve zorg, en in samenspraak met de vormingsverantwoordelijke kan er gekozen worden voor vorming over de meer algemene thema's binnen de palliatieve zorg of voor vorming met uitdieping van specifieke onderwerpen.

Doelgroep

Deze vormingen kunnen worden ingericht voor diverse doelgroepen (brede bevolking, studenten, professionelen,

vrijwilligers, enz.). Zij kunnen worden gegeven aan zowel homogene als heterogene groepen

(bv. enkel verpleegkundigen of alle personeelsleden van een instelling).

Organisatie

Plaats en Tijdstip.

De plaats en het tijdstip waarop de cursus doorgang kan vinden, wordt bepaald in overleg met de organisatie. De duur en vorm van de cursus wordt bepaald in samenspraak met de organisatie.
 

Aantal deelnemers.

Is afhankelijk van onderwerp en aanpak. Een kleine groep laat echter meer mogelijkheid tot interactie.

 

Docenten.

De vorming wordt gegeven door docenten die goed onderlegd zijn in de desbetreffende materie en ervaring hebben in palliatieve zorg.

 

Prijs.

In principe wordt € 100,00 per uur gevraagd + verplaatsingskosten + kosten voor eventuele kopieën.

Bij cursussen met een externe docent wordt rekening gehouden met zijn/haar honorarium en andere gemaakte kosten.

Bij cursussen die door een koepel worden gevraagd ten behoeve van verschillende voorzieningen of groepen, waarin sprake is van een trajectverloop, waarbij er een noodzaak is tot afstemming tussen verschillende docenten en/of waarbij voorbereidend overleg in service noodzakelijk is, zal een overheadkost van 15% op de totale kostprijs worden berekend als tegemoetkoming in de kosten verbonden aan coördinatie en administratie.

Dit gebeurt in onderling overleg met de betrokken organisatie.

 

Attesten.

Het organiserende Netwerk verleent aanwezigheidsattesten indien gewenst. Enkel aan de hand van gehandtekende aanwezigheidslijsten.

Modules

- 'Tja, wat zal ik zeggen?' Communicatie rond zingeving

Op basis van het boek en de DVD 'Tja, wat zal ik zeggen' leren we aan de hand van oefeningen en spelsituaties omgaan met de zingevingsvragen van onze zorgvragers. Hoe kunnen we reageren op uitspraken of vragen zoals 'Waarom leef ik nog, ik ben anderen alleen maar tot last', 'Waarom moet mij dit overkomen?' Verzuchtingen waarbij we het antwoord schuldig moeten blijven en ons alleen maar machteloos voelen als hulpverlener.

Docent:
Prijs: € 0.00

- (Vroegtijdige) zorgplanning bij personen met dementie

Het belang van vroegtijdige zorgplanning kan niet meer genegeerd worden. Maar wat als de persoon met wie je het gesprek wil aangaan dit niet meer kan omwille van dementie? Na een korte herhaling van de basisprincipes van vroegtijdige zorgplanning wordt ingegaan op de specifieke problemen die hulpverleners ondervinden als ze de zorg willen plannen en bespreekbaar maken bij deze pati?ntengroep. Er wordt gewerkt met casussen.

Docent:
Prijs: € 0.00

- Casusbespreking

Aan de hand van casusbespreking, bij voorkeur eigen inbreng, staan we stil bij wat goed en fout liep en waarom. We detecteren knelpunten en leren hoe door een andere aanpak de situatie een positievere wending zou kunnen krijgen. Deze methodiek kan ook aangewend worden om binnen de eigen instelling, thema's of prioriteiten binnen het team vast te leggen.

Docent:
Prijs: € 0.00

- Communicatie 'De vijf sterfstijlen'

Tijdens deze vorming krijg je inzicht in uiteenlopende manieren van omgaan met ziekte en de dood. Er wordt nagegaan hoe je als zorgverlener met wensen en communicatiebehoeften, eigen aan de stijl van de patiënt, kan omgaan. Daarnaast krijg je zicht op je eigen stijl en hoe dit interfereert met de manier waarop je met je patiënt omgaat.

Docent:
Prijs: € 0.00

- Herkennen van pijn en symptomen in de palliatieve fase

Vooraleer pijn en andere symptomen optimaal onder controle kunnen gehouden worden, moeten deze eerst herkend worden. Deze vorming is anders dan ons traditioneel aanbod 'pijn- en symptoomcontrole'. Tijdens deze vorming leer je de verschillende mogelijke (palliatieve) symptomen herkennen, leer je de oorzaak ervan, weet je welke observaties en rapportages belangrijk zijn. Op basis van de correcte observaties en registratie kan een pijn- en symptoombeleid opgemaakt worden.

Docent:
Prijs: € 0.00

- Omgaan met kritiek van de familie

Professionele zorgverleners worden vaak (onterecht) geconfronteerd met kritiek van familie, en niet zelden op een aanvallende manier. Tijdens dit vormingsmoment kijken we wat achter deze kritiek schuil gaat en hoe we hier beter, effici?nter en vooral constructiever kunnen mee omgaan.

Docent:
Prijs: € 0.00

- Pijn detecteren en behandelen bij personen met dementie

Het blijft een heikel punt: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de pijn van personen met dementie nog steeds schromelijk onderschat en onderbehandeld wordt. Vooraleer een adequaat pijnbeleid kan worden opgezet, is het zaak om de pijn te (h)erkennen. Tijdens deze vorming leer je hoe de verschillende soorten dementie, een andere pijnbeleving bij de dementerende kan teweegbrengen, hoe je deze pijn kan objectiveren, en ten slotte, hoe je ermee kan omgaan.

Docent:
Prijs: € 0.00

- Rouw en verlies

In palliatieve zorgsettings hebben hulpverleners dagdagelijks met rouw en verlies te maken. Naast zicht op mogelijke rouwreacties en onderscheid tussen normale en pathologische rouw, leren we hoe we met rouwenden kunnen omgaan, wat we beter wel of niet doen bij patiënt, bewoner of familie in rouw.

Docent:
Prijs: € 0.00

- Werken met de (digitale) medicatiepomp

Veel organisaties hebben een eigen medicatiepomp aangekocht. Een praktische vorming op maat is ontwikkeld om de hulpverleners van de instelling niet alleen algemene informatie te geven over de pomp. Ook meer gespecialiseerde kennis komt aan bod, zoals: Welke zijn indicaties om de pomp te gebruiken? Wat is de startdosis? Hoe ga je om met de conversieregels? Welke medicatie kan samen en welke niet? ... De vorming wordt gegeven door de verpleegkundige met wie de organisatie het meest contact heeft.

Docent:
Prijs: € 0.00